تقدیر شما فقیر ماندن است!!

باید از شر این نظریه قدیمی خلاص شوید
خداوند می خواهد تا ما هر وسیله ای را که برای رشد استعدادهایمان نیاز داریم در اختیار داشته باشیم. او کسانی را دوست دارد که زیبائی را ستایش می کنند و می توانند خود را در محاصره زیبائی ها درآورند. او به کسانی عشق می ورزد که می توانند حقیقت را تشخیص دهند و از فرصت های به دست آمده استفاده کنند. خداوند انسانهایی که آراسته لباس می پوشند و درست تغذیه می کنند را دوست دارد. خداوند همه اینها را دوست دارد زیرا خود خالق آنهاست پس در درخواست آرزوهایتان تأخیر نکنید. این مشکل ترین قسمت است زیرا که برخی معتقدند فقر و فدا کردن خویش، خوشایند خداوند است. آنها به فقر همچون ماهیت طبیعت می نگرند، و به غلط فکر می کنند که درخواست پول از خداوند شرم آور است و می اندیشند که خداوند خلقت خود را تمام کرده است.
آرزوی ثروتمندی، توانائی زیستن به تمام و کمال است. خداوند آرزومند ثروتمندشدن ما است تا از آن طریق بتوانیم وجود او را بهتر متجلی سازیم.
آرزوی دنیا آن است که خواهان هرچه هستید در اختیارتان قرار گیرد. طبیعت با تدابیر شما دوست است و همه چیز به طور طبیعی در اختیارتان است. هرچند ضروری است هدف شما در تطابق با هدف طبیعت باشد.
در حقیقت شما ثروت را به این منظور می خواهید که در موقع لزوم خوب بخورید، بیاشامید و لذبت ببرید و از دیدن اشیاء زیبا و سرزمین های دور دست سرشار از خوشی شوید. شما خواهان ثروتید تا ذهنتان را پرورش دهید و قوه ادراکتان را تقویت نمائید. شما طالب ثروت هستید تا به دیگران عشق بورزید و نقش خوبی را در کمک به جهان در پیدا کردن حقیقت بازی کنید.هرکس بتواند از خداوند خالصانه برای آنچه که هنوز تصور ذهنی از آن را دارد تشکر کند ایمانی واقعی دارد و ثروتمند خواهد شد و دلیل به ثمر رسیدن آرزوهایش خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 7 =